เกาะติดเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวได้ที่

Home >> News - คมชัดลึก >> การศึกษา >> สพฐ.ชูงบปี54กว่า2.4แสนล้านเน้นภารกิจ10ด้าน

สพฐ.ชูงบปี54กว่า2.4แสนล้านเน้นภารกิจ10ด้าน

14-Sep-2010 04:09
สพฐ.ลำดับความสำคัญการใช้งบประมาณปี 54 กว่า 2.4 แสนล้านบาท เน้น 10 ด้าน ชูธงเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลักอีกร้อยละ 4 ขจัดปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่ออก พร้อมกระจายงบประมาณลงพื้นที่มากขึ้น

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2553  ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สพฐ. เตรียมแผนปฏิบัติการ ในปี 2554 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2เนื่องจาก สพฐ.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้จากการจัดสรรงบประมาณ สรุปได้ว่าในปี 2553 และปี 2554 มีการได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ส่วนภาครวม ปี 2553 ได้รับ งบประมาณ 221,100 ล้านบาท ส่วนในปี 2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 245,748 ล้านบาท เป็นการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 24,648 ล้านบาท คิดเป็น 11.15 เปอร์เซ็นต์

 นอกจากนี้ ในสัดส่วนของงบประมาณรายจ่าย พบว่า งบบุคลากรในปี 2554 อยู่ที่ 70.42 เปอร์เซ็นต์ ส่วนงบรายอื่นๆ ได้แก่ งบเงินอุดหนุน 17.4 เปอร์เซ็นต์ งบดำเนินงาน 6.6 เปอร์เซ็นต์ งบลงทุน 5 เปอร์เซ็นต์ และรายจ่ายอื่นๆ 0.6 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นเมื่อรับทราบความชัดเจนแล้ว สพฐ.จึงได้จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการในปี 2554 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้กำหนดจุดเน้น 10 ด้าน ดังนี้ 1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทุกๆกลุ่ม ต้องมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ไปดำเนินการ 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านออกเขียนได้ ขณะเดียวกันก็จะลดจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้น้อยลงอย่างเป็นรูปธรรม 3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4. สร้างจิตสำนึก ความรักชาติและจิตสาธารณะ การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยใช้พลศึกษา 5. ลดอัตราการออกกลางคัน

 6.สร้างทางเลือกการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้การจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงบริบทในพื้นที่ โดยเปิดให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรทางเลือก โดยเฉพาะด้านอาชีพ 7. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยใช้ผลประเมินคุณภาพภายนอกมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่อไป 8. ยกระดับ สพท. ให้อยู่ในระดับดี 9. เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชมอาเซียน รณรงค์ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน และ 10. พัฒนาการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการทำงานในปี 2554 จะเน้นบทบาทของ สพฐ.ในส่วนกลาง และ สพท.และร.ร. ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสพฐ.จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมาย การสนับสนุนด้านทรัพยากร การกำกับ ติดตามประเมินผล รวมทั้งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ส่วน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา จะเน้นการนำนโยบายไปจัดทำแผนปฏิบัติของแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและข้อจำกัดของแต่ละเขตและกำกับดูแลโรงเรียน เพื่อให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนโรงเรียนจะเน้นการบริหารที่มีความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงพยายามที่จะหารูปแบบวิธีการบริหารที่จะเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนที่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนมากขึ้น

 "จะเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่โรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลให้มีรูปแบบแนวทางการบริหารจัด การให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ จึงได้มีการแบ่งสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณ โดยปี 2554 จะจัดสรรงบประมาณไปยัง สพท.มากขึ้น โดยสัดส่วนงบประมาณจะอยู่ที่ในส่วนกลางบริหารจัดการ 30 เปอร์เซ็นต์ และกระจายไปใน สพท. 70 เปอร์เซ็นต์ "ดร.ชินภัทร กล่าวprevious
next