เกาะติดเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวได้ที่

Home >> News - คมชัดลึก >> ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม สาธารณสุข >> สรุปถกเมดิคัลฮับเฉพาะกทม.เห็นด้วย

สรุปถกเมดิคัลฮับเฉพาะกทม.เห็นด้วย

01-Feb-2011 12:02นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวหลังประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (เมดิคัล ฮับ) พ.ศ.2553-2557 ว่า เริ่มที่กทม.ก่อนและไปที่จ.เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่นก่อนจะเสนอรมว.สาธารณสุขและคณะรัฐมนตรี (ครม.)

 ศ.กิตติคุณ นพ.จิตร สิทธิอมร ที่ปรึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผอ.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า กลุ่มการบริการรักษาพยาบาลสรุปได้ว่า 1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการอย่างสมดุลเน้นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นหลัก มีนโยบายให้เกิดความเท่าเทียมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 2.วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ภายใต้แนวคิดความมั่นคงด้านสุขภาพ  รวมถึงทรัพยากรสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

 3.มีระบบการพัฒนาศักยภาพการบริการสุขภาพของคนไทยอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่มุ่งเน้นแค่คนต่างชาติเท่านั้น 4.รัฐต้องคำนึงถึงมาตรฐานและแรงจูงใจให้แก่บุคลากรสาธารณสุขในภาครัฐอย่างสมศักดิ์ศรี เนื่องจากหากมีการสนับสนุนเมดิคัล ฮับขึ้นย่อมอาจส่งผลต่อการดึงแพทย์จากภาครัฐไปสู่เอกชนมากขึ้น ดังนั้น ค่าตอบแทนก็ควรพิจารณาให้เหมาะสม 5.ต้องวางรูปแบบนโยบายที่สามารถนำรายได้ หรือผลกำไรจากนโยบายเมดิคัล ฮับมาใช้พัฒนาโครงการด้านสุขภาพอื่นๆ เพื่อประโยชน์คนไทย และ 6.การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับนโยบายเมดิคัล ฮับ ควรคำนึงและสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งเน้นความเท่าเทียมในระบบสาธารณสุข

 นางบังอร ดวงรัตน์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนภิเษก กล่าวว่า กลุ่มการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงงานกลางเพื่อรับจ้างผลิตยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม อยากให้รัฐบาลนำเงินลงทุนไปสนับสนุนสถาบันการศึกษาพัฒนาเรื่องนี้แทน

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อสรุปในกลุ่มบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเห็นว่า ควรวางแผนพัฒนาสมุนไพรระดับชาติ ทั้งผลิตสมุนไพร พัฒนาบุคลากร ปลูกฝังจริยธรรมการบริการ คำนึงถึงอัตราบริการ และสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลต้องมีความเท่าเทียม กลุ่มบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพเห็นว่าควรพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้อยู่ในระดับสากลprevious
next