เกาะติดเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวได้ที่

Home >> News - คมชัดลึก >> พระเครื่อง >> ร่วมบุญสร้างวิหารพิพิธภัณฑ์วัดภูตูมวนาราม

ร่วมบุญสร้างวิหารพิพิธภัณฑ์วัดภูตูมวนาราม

19-Apr-2011 06:04
วัดภูตูมวนาราม ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย มีพระราชสุเมธี (กิตติกร สุจิณโณ) เป็นเจ้าอาวาส และเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเลยให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่ง

 พระราชสุเมธี กล่าวว่า ในปี ๒๕๕๔ นี้ ทางวัดมีโครงการจัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อสร้างพระประธานปูนปั้นมูลค่า ๓ แสนบาท หน้าตัก ๕ เมตร สูง ๗.๕ เมตร ฐาน ๒.๕ เมตร ประดิษฐานภายในวิหารเจริญธรรมหลวงปู่ชอบ ที่ปฏิสังขรณ์ใกล้เสร็จแล้ว เพื่อจัดไว้เป็นสถานที่สำคัญจัดโครงการ ”บวร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ประจำชุมชน เป็นที่ประชุม อบรมปฏิบัติธรรม กิจกรรม โครงการต่างๆ เพราะโรงเรียนในเขต อบต.ทรายขาว ๙ แห่ง เป็นโรงเรียนประชาบาล อีก ๑ แห่ง เป็นโรงเรียนมัธยม จะใช้ศาลาแห่งนี้เป็นแหล่งอบรมเยาวชนและโครงการสร้างวิหารพิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ โดยได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เริ่มสร้างเดือนเมษายน ๒๕๕๔ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๒ ปี

 นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างพระคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นในเมืองทรายขาว (ต.ทรายขาว) ประมาณกว่า ๒๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งจะได้จัดเป็นพระประจำเมืองเลย สืบต่อมาอีกองค์หนึ่ง คือพระบาง เมืองทรายขาว (เมืองเลย) ในเมื่อพระองค์นี้ได้ก่อกำเนิดขึ้นที่ทรายขาว พระสงฆ์พร้อมประชาชนจึงมีความประสงค์จะบรรจุพระไว้ใต้ฐานพระประธานในวิหารพิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ จำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์

 "ด้วยแรงศรัทธาด้วยใจอันเป็นกุศลของประชาชนทั่วไป จะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการ เชิงศึกษาหาข้อมูล แก่เยาวชน ประชาชน ผู้ใฝ่รู้เข้ามาศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น โดยเฉพาะประวัติของ จ.เลย ที่เริ่มก่อตั้งเมืองเลยจาก ต.ทรายขาว รวมทั้งประวัติของบูรพาจารย์ ซึ่ง จ.เลย เป็นที่เกิดของบูรพาจารย์พระสุจิปัณโณหลายรูป เช่น หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่ซามา และ หลวงปู่โสภณ" พระราชสุเมธีกล่าว

 สำหรับการสร้างวัตถุมงคล เรียกว่า พระอริยสงฆ์จังหวัดเลย ๕ รูป เป็นพระทั้งชุด มอบแก่ผู้มาทำบุญมาร่วมสร้างศาลา พระวิหาร ๕๐๐ บาทขึ้นไป นอกนั้นก็มีพระผงของเจ้าอาวาสเอง เป็นการสร้างเป็นรุ่นแรกของวัดเป็นพระบริการแก่ผู้ที่มาทำบุญ จะมากน้อยเท่าใดไม่จำกัด ทางวัดต้องการให้ไว้เป็นที่สักการบูชาตามความนับถือเลื่อมใสทางด้านจิตใจและเป็นที่ระลึก

"บุญชู ศรีไตรภพ"previous
next